VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NÁJMU MOTOROVÉHO VOZIDLA

1. Zmluva o nájme motorového vozidla

1.1 Zmluva o nájme motorového vozidla (ďalej len „Zmluva“ ) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami, ktorými sú Prenajímateľ a Nájomca (ďalej spolu v texte len „Zmluvné strany“).

1.2 Predmetom Zmluvy je nájom motorového vozidla, ktorý sa uskutoční odovzdaním motorového vozidla Prenajímateľom Nájomcovi v mieste sídla Prenajímateľa, v čase dohodnutom v Zmluve za dohodnutú odmenu.

1.3 Predmetom nájmu je motorové vozidlo definované, ktoré špecifikácia je súčasťou Zmluvy.

1.4 Súčasťou Zmluvy môže byť okrem nájmu motorového vozidla aj poskytnutie doplnkov , čo bude taktiež zaznamenané v texte Zmluvy.

2.Povinnosti Prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať motorové vozidlo do nájmu Nájomcovi v stave obvyklom pre potreby užívania spolu so všetkými dohodnutými doplnkami a s dokumentmi, ktoré sú povinnou výbavou za

účelom vedenia motorového vozidla podľa platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky.

2.2 Poistiť motorového vozidlo v zmysle platnej a účinnej legislatívy Slovenskej republiky a nad jej rámec prostredníctvom havarijného poistenia pred odovzdaním motorového vozidla Nájomcovi.

2.3 Uskutočniť kontrolu technického stavu motorového vozidla pred jeho odovzdaním Nájomcovi.

2.4 Poskytnúť asistenciu prostredníctvom telefónu alebo e-mailom, vo forme poskytnutia informácií o spôsobe opravy poruchy na motorovom vozidle za predpokladu, že nie je možné objektívne predpokladať vykonanie opravy Prenajímateľom.

2.5 Poskytnúť náhradné motorové vozidlo, ak sa kontrolou technického stavu v zmysle bodu

2.3 Zmluvy, zistí že nápravu nie je možné uskutočniť do 24 hodín do odovzdania motorového vozidla Nájomcovi. Práva veta sa obdobne uplatní ak je potrebné vykonať kontrolu technického stavu počas trvania Zmluvy a nie je možné kontrolu ukončiť do 24

hodín od odovzdania na účely kontroly. Povinnosť poskytnúť náhradné motorové vozidla sa neuplatní ak je nutné vykonať kontroly z dôvodov na strane Nájomcu alebo ním poverenou treťou osobou.

2.6 Odovzdať všetky podklady k poistnej udalosti zodpovedným subjektom.

2.7 Udeliť pokutu 300 EUR každému, kto poruší zákaz fajčenia v prenajatom motorovom vozidle.

3.Povinnosti Nájomcu

Nájomca sa zaväzuje:

3.1 Používať motorové vozidla s náležitou odbornou starostlivosťou, ktorá sa obvykle k vedeniu motorového vozidla vyžaduje. Viesť motorové vozidlo v súlade s jeho technickými parametrami, v súlade s vozovkou a spôsobom, aby predchádzal vzniku nehody alebo inej poistnej udalosti.

3.2 Počas nájmu zakaždým pred vedením motorového vozidla skontrolovať olej, tlak v pneumatikách a ďalšie súčasti motorového vozidla, vykonať tak kroky na predchádzanie vzniku porúch. Porušenie povinnosti podľa prvej vety znáša Nájomca v celom rozsahu.

3.3 Používať motorové vozidlo výlučne na stanovený účel. Je zakázané používať motorové vozidlo na účely poskytovania taxi služby, poskytnúť motorové vozidlo do ďalšie nájmu bez súhlasu Prenajímateľa, používať motorové vozidlo na pretekárske účely alebo iné účely, ktorým nezodpovedajú jazdné schopnosti motorového vozidla (vysokohorský terén, lesný terén akýkoľvek terén mimo súvislej asfaltovej/betónovej vozovky). Za porušenie tohto ustanovenia si Prenajímateľ účtuje zmluvnú pokutu v sume 300 EUR.

3.4 Ak je motorové vozidlo vybavené odinštalovateľným rádiom, tak je Nájomca povinný zakaždým rádio vybrať, ak vozidlo nechá odstavené, z dôvodu ochrany pred odcudzením motorového vozidla.

3.5 Nevykonávať žiadne zmeny a zásahy do motorového vozidla bez výslovného písomného súhlasu Prenajímateľa. V prípade ak tak Nájomca neurobí, je povinný vrátiť motorové vozidlo do pôvodného stavu, v akom bolo Nájomcovi odovzdané a to na vlastné náklady.

3.6 Vrátiť motorové vozidlo počas nájmu podľa pokynov Prenajímateľa, ak je potrebné podrobiť ho kontrole technického stavu. Počas doby kontroly technického stavu Prenajímateľ nezodpovedá za veci ponechané v motorovom vozidle.

3.7 Informovať písomne do 24 hodín od zistenia poškodenia motorového vozidla Prenajímateľa o vzniknutej škode, prípadne vykonať všetky potrebné kroky k nahláseniu poistnej udalosti. Nájomca sa v prípade vzniku škody na motorovom vozidle zaväzuje poskytnúť všetku súčinnosť orgánom PZ alebo iným orgánom verejnej správy. Za predpokladu, že

Nájomca vznik škody neoznámi Prenajímateľovi včas, zodpovedá v celom rozsahu.

3.8 V prípade vzniku škody (poistnej udalosti) zavinenej Nájomcom, tento sa zaväzuje uhradiť

spoluúčasť v sume min. 300 EUR a maximálne do výšky 10 % nákupnej ceny motorového vozidla. V prípade, ak škodu spôsobil pod vplyvom návykových, psychotropných látok zodpovedá za celý rozsah spôsobenej škody. Povinnosť nahradiť škodu, ktorý spôsobil inému účastníkovi cestnej premávky týmto nie je dotknutá.

3.9 Za predpokladu, že dôjde k odcudzeniu motorového vozidla počas nájmu, Nájomca sa zaväzuje uhradiť 10% z nákupnej ceny motorového vozidla.

3.10 Za predpokladu, že motorové vozidlo bude dočasne odňaté Prenajímateľovi z dôvodu vedenia trestného konania zavineného Nájomcom, je Nájomca povinný uhradiť sumu zodpovedajúcu ušlému zisku na strane Prenajímateľa.

3.11 Zabezpečiť motorové vozidlo pred odcudzením. Za predpokladu, ak bude šetrením preukázané, že motorové vozidlo nebolo dostatočne zabezpečené, je Nájomca povinný nahradiť sumu zodpovedajúcu rozdielu nákupnej ceny motorového vozidla a sumy, ktorú uhradila Prenajímateľovi poisťovňa.

3.12 Počas trvania doby nájmu je Nájomca povinný informovať o zmene údajov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho spoločnosti a ďalších, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť plnenie Zmluvy. Nájomca sa zaväzuje tiež pred uzatvorením Zmluvy uviesť mená všetkých vodičov, ktorú budú viesť motorové vozidlo.

3.13 Odovzdať motorové vozidlo po uplynutí doby nájmu v čistom stave rovnako ako bolo Nájomcovi odovzdané do nájmu.

3.14 Používať motorové vozidlo, tak aby nedošlo k neprimeranému opotrebeniu ani škode na motorovom vozidle ani jeho doplnkoch. V prípade, ak je motorové vozidlo nadmerne špinavé v interiéry alebo aj jeho exteriér, Prenajímateľ má právo požadovať úhradu sumy potrebnej na vyčistenie motorového vozidla.

3.15 Zaplatiť škodu, ktorá bola Prenajímateľov spôsobená stratou dokumentácie k motorovému vozidlu (technické osvedčenie motorového vozidla, potvrdenie o emisnej a technickej kontrole motorového vozidla, doklady k uzatvorenému poisteniu motorového vozidla, kľúče). Nad rámec škody, ktorá bola Prenajímateľovi spôsobená podľa prvej vety je Nájomca povinný uhradiť na účet Prenajímateľa zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR.

3.16 Nájomca bez písomného súhlasu Prenajímateľa nie je oprávnený viesť motorové vozidlo v krajinách mimo EÚ. Bez výslovného súhlasu je zakázané vstupovať motorovým vozidlom na územie Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Srbska, Albánska alebo Kosova.

3.17 Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi sumu 250 EUR v prípade, ak dôjde k mechanickému poškodeniu časti interiéru motorového vozidla. Za každú poškodenú časť je Prenajímateľa oprávnený účtovať samostatne uvedenú sumu v závislosti od charakteru poškodenia.

3.18 V prípade ak Prenajímateľ zistí, že niektorá zo súčiastok motorového vozidla bola odstránený a vymenená, má Prenajímateľ právo požadovať zaplatenie sumy odstráneného komponentu a taktiež zmluvnú pokutu v rozsahu trojnásobku nákupnej ceny odstráneného komponentu motorového vozidla.

3.19 Nájomca sa zaväzuje poskytnúť v čase uzatvorenia Zmluvy zábezpeku formou údajov kreditnej karty alebo zložením finančnej hotovosti do úschovy u Prenajímateľa. Maximálna výška zábezpeky je 10 % nákupnej ceny motorového vozidla . Zábezpeka slúži na pokrytie prípadných škôd spôsobených poistnými udalosťami, za ktoré zodpovedá Nájomca a tiež na pokrytie pokút vymáhaných za spáchanie dopravných priestupkov Nájomcom. Ak nie je dôvod na použitie poskytnutej zábezpeky, táto sa vráti do rúk Nájomcu. Za predpokladu že ide o zábezpeku v podobe identifikačných údajov kreditnej karty, tieto sa uschovajú na účel pokrytia budúcich pokút z dopravných priestupkov najviac po dobu 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia Zmluvy. kedy je odôvodnené.

3.20 Nájomca zodpovedá za všetky dopravné a iné priestupky, ktoré pri vedení motorového vozidla spôsobil bez ohľadu na miesto ich vzniku.

4.Trvanie nájmu a cena nájmu

4.1 Dĺžka nájmu, na ktorej sa Zmluvné strany dohodli je súčasťou Zmluvy. Sadzba za nájom motorového vozidla sa určuje za 24 hodín nájmu.

4.2 Sadzba nájmu účtovaná Prenajímateľom je závislá od druhu motorového vozidla, ktoré je predmetom nájmu a tiež od doby nájmu.

4.3 V prípade si Nájomca rezervuje motorové vozidla na konkrétny čas, Prenajímateľ má právo požadovať úhradu zálohovej platby. Ak dôjde k zrušeniu nájmu pred po úhrade zálohovej platby, Prenajímateľ má právo si sumu zálohovej platby ponechať.

4.4 Cena nájmu zahŕňa poistenie vrátane havarijného poistenia, dialničnú známku na území Rakúska a na území Slovenskej republiky. Prenajímateľ zodpovedá za náklady za palivo (je povinný vrátiť motorové vozidlo s rovnakým stavom palivovej nádrže ako v čase uzatvorenia Zmluvy), za čistenie vozidla a interiéru, taktiež za škodu na vnesených a vlastných veciach.

4.5 Aktuálne sadzby za jednotlivé motorové vozidlá budú Nájomcovi predvedené v čase uzatvorenia Zmluvy.

4.6 Nájomca je povinný uhradiť cenu nájmu v čase uzatvorenia Zmluvy spolu s poskytnutím zálohu okrem prípadov kedy sa Zmluvné strany dohodli inak.

4.7 Nájom je uhrádzaný na základe dokladu, ktorý vydá Prenajímateľ Nájomcovi podľa platnej a účinnej legislatívy Slovenskej repuliky.

4.8 V prípade ak dôjde k zrušeniu Zmluvy bez zavinenia Prenajímateľa je Nájomca povinný uhradiť škodu, ktorá týmto na strane Prenajímateľa vznikla.

4.9 V prípade ak dôjde k omeškaniu s úhradou zo strany Nájomcu, Prenajímateľ je oprávnený si účtovať úrok z omeškania 0,5 % z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania.

4.9 Denný rozsah v prejedených kilometroch je 400 km, v prípade prekročenie stanoveného rozsahu Prenajímateľ účtuje za každý jeden kilometer 0,50 EUR.

5.Skončenie nájmu

5.1 Zmluva sa končí uplynutím doby nájmu a odovzdaním motorového vozidla Prenajímateľovi.

5.2 Pred uplynutím doby nájmu sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na ukončení nájmu dohodou. Zmluva končí 10 dní po doručení oznámení o skončení Zmluvy druhej Zmluvnej strane, ak nie je stanovené inak. Prenajímateľ odstúpi od Zmluvy ak Nájomca hrubým spôsobom a opakovane porušuje Zmluvu, najmä ustanovenia čl. 3 Zmluvy. Zmluva v takomto prípade končí doručením oznámenia o skončení Zmluvy.

5.3 Ak Nájomca vráti motorové vozidlo pred uplynutím doby nájmu, Prenajímateľ nie je povinný vrátiť sumu zodpovedajúcu zvyšný dňom nájmu s výnimkou prípadov, že sa Zmluvné strany dohodli inak.

5.4 Ak Nájomca nevráti motorové vozidla v dohodnutom čase a neupovedomí o tom Prenajímateľa, ide o nájom bez právneho titulu, Prenajímateľ je oprávnený upovedomiť o konaní orgány činné v trestnom konaní, pričom Nájomca bude znášať všetky s tým súvisiace náklady. Počas tejto doby nevrátenia motorového vozidla je Prenajímateľ oprávnený účtovať si dennú sadzbu vozidla za každý jeden deň omeškania a spolu s uvedenou sadzbou aj 0,1 % úrok z omeškania z nákupnej ceny motorového vozidla za každý jeden deň omeškania.

6.Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.06.2017 a sú vyhotovené v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky môže meniť iba Prenajímateľ.

6.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

6.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si všeobecné obchodné podmienky prečítali, porozumeli im a na znak súhlasu ich vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave dňa ………………………………… M&T RENTAL……………. ……… Nájomca………………..